รายงานการเดินทางไปราชการ ณ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ระหว่างวันที่ 14 – 20 มีนาคม 2561 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดกาความเสี่ยงจากภัยพิบัติมรดกทางวัฒนธรรมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครั้งที่ 1 : การฟื้นฟูหลังภัยพิบัติเพื่อฟื้นฟูชุมชนโบราณคดีแบบมีชีวิตอาศัย
วันที่ประกาศ : 05/12/2564 00:00 น. จำนวนผู้เข้าชม 10